Consumentenvoorwaarden HomeQgo


Via HomeQgo kan een Consument informatie, advies en offertes inwinnen en aanvragen. Dit is geheel vrijblijvend, zowel vanuit het oogpunt van de Consument als van HomeQgo en haar partners. Specifiek is Consument geheel vrij om namens en / of door aangesloten partners van HomeQgo uitgebrachte offertes, deze te accepteren of niet.


Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de adviezen, offertes, informatie en handelingen van websites, online toepassingen en medewerkers HomeQgo.


1. Informatieverschaffing en -advies
a) HomeQgo combineert diverse openbare of algemeen beschikbare databronnen met de eigen opgebouwde geanonimiseerde data. Hiermee kan een indicatieve situatie geschetst worden van elke woning in Nederland en eventueel in andere landen. Met het bevestigen en / of toevoegen van diverse kenmerken, genereert HomeQgo een algemeen advies over mogelijke energiebesparende maatregelen aan een specifieke woning. De Consument wordt in staat gesteld om het advies te bewerken en bewaren. HomeQgo is niet verplicht om het advies tot in lengte van dagen te bewaren.

b) Het kan voorkomen dat onjuiste of niet accurate situaties worden geschetst, of dat een advies niet aansluit bij de daadwerkelijke situatie. Data die gebruikt wordt kan gedateerd zijn of er kunnen onvolkomenheden ontstaan in bepaalde analyses of adviezen. HomeQgo kan niet garanderen altijd de juiste situatie te schetsen of een sluitend advies af te geven. Een en ander is slechts indicatief.

c) HomeQgo tracht zoveel mogelijk, juiste en accurate informatie te verschaffen aan de Consument over de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van energiebesparende maatregelen aan de woning. HomeQgo draagt geen verantwoordelijkheid voor de compleetheid, juistheid of accuraatheid van de informatie.


2. Offertes en orders
a) HomeQgo kan voor gekozen producten op aanvraag van de Consument indicatieve offertes opmaken, voor, namens en / of met aangesloten partners. HomeQgo maakt offertes op met behulp van beschikbare data, openbare of algemeen beschikbare databronnen incl. fotobeelden van Google, Cyclomedia, e.d. HomeQgo treedt mogelijk in contact met de Consument om de situatie te bespreken, te toetsen en / of om informatie uit te vragen en toe te voegen om hiermee de offertes concreter en exacter op te kunnen bouwen, beter aansluitend bij de daadwerkelijke situatie.

b) HomeQgo tracht meerdere offertes per product(-groep) af te geven per aanvraag, van verschillende partners / leveranciers / installateurs tegen zoveel mogelijk vergelijkbare configuratie en voorwaarden. Op basis van deze offertes kan een Consument een keus maken of de geboden mogelijkheid interessant is en of men interesse heeft om met de leverancier in contact te treden.

c) Na ‘acceptatie’ van de offerte door de Consument via de platformen van HomeQgo worden de gegevens, waaronder NAW-gegevens consument, betreffende woning, gedefinieerde configuratie en afgegeven offerte door HomeQgo doorgegeven aan de specifieke partner. Deze partner zal binnen redelijke termijn contact opnemen met de Consument om de afgegeven offerte door te spreken en verdere afspraken te maken.

d) Met acceptatie van de indicatieve offerte is nog geen definitieve order tot stand gekomen, anders dan de expliciete intentie van de Consument om tot aanschaf over te gaan. In elk geval is de Wet Koop op Afstand van toepassing. Daarnaast hebben de Consument en de Partner ook nog de mogelijkheid om op basis van volgende stappen in het proces, de offerte aan te passen met een afwijkende configuratie, met meer- of minderkosten of om te besluiten dat op basis van de specifieke situatie men niet overgaat tot aanschaf van de producten. In elk geval zal elke wijziging in deze helder gecommuniceerd worden tussen partijen.

e) De (installatie-)partner zal ter plekke, eventueel met een eerste schouwbezoek en anders reeds bij het ingeplande installatiebezoek, bepalen welke afwijkingen voorkomen of geadviseerd worden ten opzichte van de door HomeQgo opgemaakte offerte. Eventuele wijzigingen in de aanpak of kosten zullen altijd onderbouwd worden door de installatiepartner.

f) De uitvoerende installatiepartner is verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van geleverde goederen en diensten en zal hierover garantie afgeven. Bij uitvoering van de werkzaamheden gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden van de specifieke installatiepartner.

g) HomeQgo zal trachten om bemiddelend en oplossend op te treden bij eventuele discussies over kosten, levering, garanties e.d., maar is niet aansprakelijk voor eventuele schade en kwaliteit.

h) De activiteiten op de dag van installatie worden beschreven in het document ‘Dag van Installatie’, welke per door u gekozen product ter beschikking gesteld zal worden.


3. Privacy
a) In het kader van haar dienstverlening legt HomeQgo persoonsgegevens van Consumenten vast. Deze worden door HomeQgo verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en daarnaast om de Consument te informeren over relevante producten en diensten. HomeQgo verwerkt de persoonsgegevens van de Consument in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“AVG”).

b) Op verzoek zullen wij de Consument inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals geregistreerd en indien noodzakelijk deze gegevens aanpassen. Tevens zullen wij op verzoek van de Consument de persoonsgegevens die deze betreffen aan deze overdragen of verwijderen. Als de Consument geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen dan kan dit kenbaar gemaakt worden en zullen gegevens aangepast of verwijderd worden.

c) Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met partijen die betrokken zijn bij de platformen van HomeQgo voor zover dit nodig is voor het tijdig en correct uitvoeren van processen en het tijdig en correct uitbrengen van offertes alsook de uitvoering van de dienstverlening.


4. Overige voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere actie, contact, advies, interactie tussen Consument en platformen, adviesshops, offertetrajecten van HomeQgo.

b) HomeQgo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 48 uur nadat deze schriftelijk aan Consument zijn medegedeeld.

c) HomeQgo behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op ieder door haar gewenst moment te stoppen. HomeQgo zal Consumenten welke in een proces van offerte-aanvraag, levering en / of nazorg zitten, voor zover mogelijk zowel per e-mail als via de website op de hoogte brengen.

d) Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tooling, berekenmethodes en uitingen behoren toe aan HomeQgo. Deze mogen niet gekopieerd of gebruikt worden voor enig ander (commercieel) doeleinde.


Bij vragen of opmerkingen over de voorwaarden kun je contact met ons opnemen.


Versie december 2018

Start de scan voor
gratis advies

Ontdek in 2 minuten de slimste
verbeteringen aan jouw huis.

Al 183.150 mensen gingen je voor
Al 183.150 mensen gingen je voor
Start nu de gratis scan
Zo werkt de scan